Villkor

Leverans och returvillkor

Leveransvillkor Näringsidkare

Med Näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Med leverantören avses Eden Wood Sweden AB.

Fritt leverantörens lager om inget annat skriftligen avtalats eller vid leveranser i Näringsidkares regi. Med Näringsidkares regi avses leveranser som bokas av leverantören i bokningsportal och där Näringsidkares avtals nr. utgör underlag för leveransens kostnader eller där Näringsidkare själv ombesörjer transport eller bokning därav. Leveranser i leverantörens regi efterfaktureras med den faktiska kostnaden med ett tillägg av en administrativ kostnad. (Faktiska kostnaden kan innehålla extra kostnader debiterade av frakt och/eller bokningsbolags avgifter som kan uppstå i samband med ej mottagen leverans, liggetid i depå, retur till leverantören som härrör till Näringsidkare eller Näringsidkares kund, övriga kostnader som kan uppkomma vid försvårad leverans som ex. transporthinder, felaktig leveransadress på Näringsidkarens beställning).


Returer

Returer vilka inte kan härröras till oaktsamhet, skada eller produktions/kvalitetsfel hos leverantör bekostas till fullo av Näringsidkare. Det betyder att vara som returneras skall emballeras väl om inte annat delgivits Näringsidkare (som godkänd emballering räknas som minimum originalemballage och väl försluten) Returer där Näringsidkare eller kund till Näringsidkare gjort medveten åverkan på varan godkännes ej.

Alla returer skall bifogas en följesedel med uppgifter om leverantörens namn och adressuppgifter, vara/varor, varuantal, kolliantal, återförsäljarens namn och av i den ursprungliga frakthandlingen angivet ”Godsavsändarens referenser” eller ”Godsmottagarens referenser” (dessa kan i regel hittas i övre högra delen av fraktsedeln). Returer vilka inte uppfyller villkoren godtages ej.


Äganderätt

Besittningsrätten till returnerade varor är Näringsidkares i den mån varan är till fullo betald. Om Näringsidkare önskar att på nytt använda returnerade varor i sin verksamhet tillkommer kostnad för besiktning och utbyte av skadade varor eller delar därav samt en kostnad för ompackning och ny leverans till av Näringsidkare angivna slutdestination. Besiktning och bedömning av returnerad sändning sker av leverantören eller av leverantören utsett ombud.


Transportskada

Då transportskada eller reklamation som härrör sig till Näringsidkares regi hanteras dessa av Näringsidkare enligt Näringsidkares villkor gentemot anlitad transportör eller Näringsidkares slutmottagare. Kostnader för och reklamationer av transportskador i leverantörens regi hanteras av leverantören gentemot transportör.


Ersättning

En hanteringskostnad vid returer som inte faller under leverantörens ansvar debiteras med 25% av leverantörens försäljningspris. Ej godkända returer debiteras med försäljningspris, eventuell hantering och transportkostnad. Kostnader för lagerhållning av returnerade godkända returer vars besittningsrätt tillfaller Näringsidkaren tillkommer.


Ångerrätt

Ångerrätt i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är inte applicerbar mellan Näringsidkare och leverantören.


Force Majeure

Leverantören ansvarar inte för skada eller förseningar som beror på extra ordinära omständigheter eller händelser som står utanför vår kontroll såsom krig, strejk, naturkatastrofer eller andra, force majeure liknande händelser, förseningar hos leverantörer på grund av sådana uppräknade omständigheter, vars verkningar vi inte rimligen hade kunnat undvika eller övervinna utan ekonomiska förluster.


Skadestånd

Leverantören har rätt att kompensera sig för kostnader vilka kan härledas till detta Villkor och som inte fullgjorts av den Näringsidkaren.


Tillämplig lag

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk domstol. Helsingborgs Tingsrätt.